การเคลื่อนไหวการออกกำลังกาย เกมกีฬาไทยยและกีฬาสากล

วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

สุขศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฎิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึก
ษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติ ปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา

การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล

ผูเรียนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบได้อย่างเหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ เกมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน

การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล

1.การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์เสริมประกอบ

2.กิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เช่น เล่นเกมเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

3.การออกกำลังกายและเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s