ชื่อโครงงาน:สุขศึกษา

ผู้จัดทำ: นางสาวสุภาพร คำเครื่อง

ผู้สอน:อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา

คำถามของโครงงาน:

1. ต้องให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่เลือก(ทำไมต้องเลือกหัวข้อโครงงานนี้) 

2. ต้องกำหนดคำถาม โดยคำถามต้องเป็นข้อสงสัยที่มาจากหัวข้อโครงงาน (ทำไม อย่างไร อะไร)